PLIKI DO POBRANIA


PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia, oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.• Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania, oraz trybu orzekania zdolności
do uprawniania określonej dyscypliny sportu, przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia, oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.


PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PORADNI MEDYCYNY PRACY

• Kodeks pracy - Dział X• Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.)• Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r Nr 69, poz. 332 z późn. zm. Dz.U. z 2001r. Nr 37 poz. 451)• Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr. 234 poz. 1570 z dnia 05 grudnia 2008 r.)• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2006, Nr 132, poz. 928)